Tủ ấm nuôi cấy SSI2 13L lắc chuyển động đựng erlen, ống nghiệm

Tủ ấm lắc nuôi cấy cung cấp môi trường kiểm soát cho sự phát triển liên tục của sinh vật. Ứng dụng trong nuôi cấy tế bào, sục khí, nuôi cấy vi sinh, tăng tỷ lệ hòa tan.